<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312" /> <TITLE>NTN gRPNq\^Nn!jwQ gPlQS</TITLE> <META content="NTN gRPNq\^Nn!jwQ gPlQS" name=description> <META content="NTN gRPNq\^Nn!jwQ gPlQS" name=keywords> <LINK href="images/css.css" type=text/css rel=stylesheet> <script type="text/javascript" src="images/Marquee.js" ></script> </head> <body> <script src="Scripts/AC_RunActiveContent.js" type="text/javascript"></script> <div class="main_top"><a href="http://www.lsylmj.com" class="zw">-NeHr</a> <a href="http://www.retreadingtech.com" class="yw">english</a></div> <div class="main_nav"> <span> <a href="./" class="a1">Home</a> <a href="./allabout-324.html" class="a2">About Us</a> <a href="./Products-c366.html" class="a3">Products&amp;Services</a> <a href="./list-c335.html" class="a4">New&amp;Info</a> <a href="./usercase-339.html" class="a5">UserCases</a> <a href="./allabout-325.html" class="a6">Contact Us</a> <a href="./allabout-355.html" class="a7">Site Map</a> </span> </div> <div class="main_banner"> <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,28,0" width="980" height="200"> <param name="movie" value="/images/banner-en.swf" /> <param name="quality" value="high" /> <embed src="/images/banner-en.swf" quality="high" pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" width="980" height="200"></embed> </object> </div> <div class="all"> <div class="ileft"><div class="prolm">NTN gR</div> <div class="prolmb"> <p><a href='./about-367.html'>n΀e㉳QeHh</a></p> <span><a href='./about-368.html'> ]W] z΀</a></span> <span><a href='./about-369.html'> nf] z΀</a></span> <span><a href='./about-370.html'> nfaS[fn</a></span> <span><a href='./about-371.html'> *zz΀SvQN</a></span> <p><a href='./about-372.html'>n΀e!jwQ</a></p> <span><a href='./about-373.html'> Q!jwQ</a></span> <span><a href='./about-374.html'> p!jwQ</a></span> <p><a href='./about-375.html'>]W] z΀ekxSY</a></p> <p><a href='./about-376.html'>n΀eyvT</a></p> <p><a href='./prolist-c356.html'><strong style="color:#4981ff;">NTvU_</strong></a></p> <span><a href='./list-357.html'>n΀hgY</a></span> <span><a href='./list-358.html'>n΀SbxY</a></span> <span><a href='./list-359.html'>n΀4TY</a></span> <span><a href='./list-360.html'>S\WYňbY</a></span> <span><a href='./list-361.html'>QkxSY</a></span> <span><a href='./list-362.html'>s^gkxS:g</a></span> <span><a href='./list-363.html'>n΀SbxY</a></span> <span><a href='./list-364.html'>pkxSY</a></span> <span><a href='./list-365.html'>n΀eRY</a></span> <span><a href='./list-377.html'>n΀ePg</a></span> <span><a href='./list-378.html'>!jwQ</a></span> </div></div> <div class="iright"> <div class="dh">S_MRMOn&nbsp;<a href="./">u</a> >> NTN gR >> </div> <div class="info"> <div class="prot"> <div class="ptdh"> <h3>n΀e㉳QeHh</h3></div> <p>PNq\^Nn!jwQbzw1\RNn΀exvz0bSSNcOhQWYeeHh NY0Pg0 gR0Rb/g/ecI{0[6RSbSS9hnc[7b [6R[7b@bYv^cONSOS gR0-NVV[΀LNhQwIUSMOKNN-NVV[΀LNhQwIUSMOKNN S`'`ؚ0Nb/gRe:NHQ[PNq\^Nn!jwQ gPlQSY~ZWcNb/gRe:NHQ vMRNS_YyN)R0bS s(W]b gYyN)RY0<a href="./about-367.html"><font color="#FF0000">more>>></font></a></p> </div> <div class="protx"> <li><a href="./about-368.html"><img src="./images/ForGiantOTRTire.jpg" alt="Giant OTR Tires" /></a><br /><a href="./about-368.html" title="Giant OTR Tires">]W] zn΀</a></li> <li><a href="./about-369.html"><img src="./images/ForOTRTire.jpg" alt="Regular OTR Tires"/></a><br /><a href="./about-369.html" title="Regular OTR Tires">nf] zn΀</a></li> <li><a href="./about-370.html"><img src="./images/ForRegularTire.jpg" alt="Regular Vehicles"/></a><br /><a href="./about-370.html" title="Regular Vehicles">nfaS[fn΀</a></li> <li><a href="./about-371.html"><img src="./images/Aircrafttire.jpg" alt="Aircraft & Other"/></a><br /><a href="./about-371.html" title="Aircraft Tire Retreading">*zz΀SvQN</a></li> </div> <div class="prot2"> <div class="ptdh2"><h3>n΀e!jwQ</h3><a href="./about-372.html" class="moress" title="more"></a></div> <p> bSS9hnc[7bBl[!jwQۏL[6R Nn΀WS0~0Pg(I{S9hnc[7bۏL[6R0 &nbsp; &nbsp; ]W] z΀!jwQCNCR]:g^&nbsp; !jwQR]fbS g NASYOt^v!jwQuN~ bSScOpe!jwQ0Qe!jwQTe΀!jwQ0 &nbsp; &nbsp; !jwQR]-N<a href="./about-372.html"><font color="#FF0000">more>>></font></a></p> <span style="float:left;"> <li><a href="./about-352.html"><img src="./images/ForHotRetreading.jpg" alt="For Cold Retreading"/></a><br /><a href="./about-352.html" title="For Cold Retreading">Q~g</a></li> <li><a href="./about-353.html"><img src="./images/ForColdRetreading.jpg" alt="For Hot Retreading"/></a><br /><a href="./about-353.html" title="For Hot Retreading">p!jwQ</a></li> </span> </div> <div class="prot3"> <div class="ptdh3"><h3>]W] z΀kxSY</h3><a href="./about-375.html" class="moress" title="more"></a></div> <p> &nbsp; &nbsp; ]W] z΀kxS:g &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <a href="./about-375.html"><font color="#FF0000">more>>></font></a></p> <span style="float:left;"><li><a href="./about-375.html"><img src="./images/giant tire curing machie.jpg" /></a><br /><a href="./about-375.html">]W] z΀kxSY</a></li></span> </div> <div class="prot3"> <div class="ptdh3"><h3>n΀eyvT</h3><a href="./about-376.html" class="moress" title="more"></a></div> <p>bSS9hnc[7bBl ۏLY[6R0v^NScO]S^@\I{ gR0 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Q+ThQ:W[h<a href="./about-376.html"><font color="#FF0000">more>>></font></a></p> <span style="float:left;"><li><a href="./about-376.html"><img src="./images/project consulting.jpg" /></a><br /><a href="./about-376.html">n΀eyvT</a></li></span> </div> <div class="proc"> <div class="proct"><h3>NTvU_</h3><a href="./prolist-c356.html" class="moress" title="more"></a></div> <div class="pro-pic" id="scroll"> <li> <a href="./info-868.html" target="_blank"><img src="./images/pic/2012091255764009.jpg" alt="Q!jwQ"/></a> <a href="./info-868.html" target="_blank">Q!jwQ</a> </li> <li> <a href="./info-870.html" target="_blank"><img src="./images/pic/2012091253301993.jpg" alt="p;m~!jwQ"/></a> <a href="./info-870.html" target="_blank">p;m~!jwQ</a> </li> <li> <a href="./info-849.html" target="_blank"><img src="./images/pic/2012091161217957.jpg" alt="ib΀hg:gKTJ|R"/></a> <a href="./info-849.html" target="_blank">ib΀hg:gKTJ|R</a> </li> <li> <a href="./info-859.html" target="_blank"><img src="./images/pic/2012091161280209.jpg" alt="n΀EQlhg:g CQJ|R"/></a> <a href="./info-859.html" target="_blank">n΀EQlhg:g CQJ|R</a> </li> <li> <a href="./info-863.html" target="_blank"><img src="./images/pic/2012042351514237.jpg" alt="] z΀kxSP"/></a> <a href="./info-863.html" target="_blank">] z΀kxSP</a> </li> <li> <a href="./info-850.html" target="_blank"><img src="./images/pic/2012110858282885.jpg" alt="n΀Sbx:gYLM|R"/></a> <a href="./info-850.html" target="_blank">n΀Sbx:gYLM|R</a> </li> <li> <a href="./info-861.html" target="_blank"><img src="./images/pic/2012091161338317.jpg" alt="]W] z΀ JGM |R"/></a> <a href="./info-861.html" target="_blank">]W] z΀ JGM |R</a> </li> <li> <a href="./info-867.html" target="_blank"><img src="./images/pic/2012091253079805.jpg" alt=";m~!jkxS:g HFL|R"/></a> <a href="./info-867.html" target="_blank">;m~!jkxS:g HFL|R</a> </li> <li> <a href="./info-851.html" target="_blank"><img src="./images/pic/2012091163211097.jpg" alt="΀b4T:gYLT|R"/></a> <a href="./info-851.html" target="_blank">΀b4T:gYLT|R</a> </li> <li> <a href="./info-852.html" target="_blank"><img src="./images/pic/2012091233689477.jpg" alt="S\WYňb:g"/></a> <a href="./info-852.html" target="_blank">S\WYňb:g</a> </li> <li> <a href="./info-862.html" target="_blank"><img src="./images/pic/2012091251113633.jpg" alt="Wňb:g"/></a> <a href="./info-862.html" target="_blank">Wňb:g</a> </li> <li> <a href="./info-887.html" target="_blank"><img src="./images/pic/2012091252427681.jpg" alt="kxS΀bkxS:g YLT|R"/></a> <a href="./info-887.html" target="_blank">kxS΀bkxS:g YLT|R</a> </li> <li> <a href="./info-872.html" target="_blank"><img src="./images/pic/2012091252571525.jpg" alt="sr΀bkxS:g HYLT |R"/></a> <a href="./info-872.html" target="_blank">sr΀bkxS:g HYLT |R</a> </li> <li> <a href="./info-855.html" target="_blank"><img src="./images/pic/2012091162096457.jpg" alt="xk:gYLT|R"/></a> <a href="./info-855.html" target="_blank">xk:gYLT|R</a> </li> <li> <a href="./info-875.html" target="_blank"><img src="./images/pic/2012091161710349.jpg" alt="pecSbx:gFMPSbx:g"/></a> <a href="./info-875.html" target="_blank">pecSbx:gFMPSbx:g</a> </li> <li> <a href="./info-871.html" target="_blank"><img src="./images/pic/2012091253555197.jpg" alt=";m~!jkxS:gKGFL|R"/></a> <a href="./info-871.html" target="_blank">;m~!jkxS:gKGFL|R</a> </li> <li> <a href="./info-879.html" target="_blank"><img src="./images/pic/2012091255906369.jpg" alt="kxS:gFL|R"/></a> <a href="./info-879.html" target="_blank">kxS:gFL|R</a> </li> <li> <a href="./info-860.html" target="_blank"><img src="./images/pic/2012101954729813.jpg" alt="OTRSbx:gFXMT|R"/></a> <a href="./info-860.html" target="_blank">OTRSbx:gFXMT|R</a> </li> <li> <a href="./info-893.html" target="_blank"><img src="./images/pic/" alt="kxSQsr!jwQ"/></a> <a href="./info-893.html" target="_blank">kxSQsr!jwQ</a> </li> <li> <a href="./info-892.html" target="_blank"><img src="./images/pic/201210/20121025095750902.jpg" alt="_pecSbx:g"/></a> <a href="./info-892.html" target="_blank">_pecSbx:g</a> </li> <li> <a href="./info-891.html" target="_blank"><img src="./images/pic/2012102451041789.jpg" alt="nf΀kxSP"/></a> <a href="./info-891.html" target="_blank">nf΀kxSP</a> </li> <li> <a href="./info-890.html" target="_blank"><img src="./images/pic/2012102439711089.jpg" alt="΀b (Q)"/></a> <a href="./info-890.html" target="_blank">΀b (Q)</a> </li> <li> <a href="./info-876.html" target="_blank"><img src="./images/pic/2012102450469633.jpg" alt="$Nt!jkxS:g KGL|R"/></a> <a href="./info-876.html" target="_blank">$Nt!jkxS:g KGL|R</a> </li> <li> <a href="./info-874.html" target="_blank"><img src="./images/pic/2012091851652685.jpg" alt=" Tň_kxS:gDZS|R"/></a> <a href="./info-874.html" target="_blank"> Tň_kxS:gDZS|R</a> </li> <li> <a href="./info-873.html" target="_blank"><img src="./images/pic/2012092035236465.jpg" alt="%_;m~!jkxS:g"/></a> <a href="./info-873.html" target="_blank">%_;m~!jkxS:g</a> </li> <li> <a href="./info-869.html" target="_blank"><img src="./images/pic/2012040657593453.jpg" alt="$Nt!j!jwQ"/></a> <a href="./info-869.html" target="_blank">$Nt!j!jwQ</a> </li> <li> <a href="./info-866.html" target="_blank"><img src="./images/pic/2012042739252877.jpg" alt="\SbxY"/></a> <a href="./info-866.html" target="_blank">\SbxY</a> </li> <li> <a href="./info-865.html" target="_blank"><img src="./images/pic/2012092039806905.jpg" alt="΀b"/></a> <a href="./info-865.html" target="_blank">΀b</a> </li> <li> <a href="./info-864.html" target="_blank"><img src="./images/pic/2012091834689105.jpg" alt="-NW"/></a> <a href="./info-864.html" target="_blank">-NW</a> </li> <li> <a href="./info-856.html" target="_blank"><img src="./images/pic/2012091760432809.jpg" alt="Fm$cQ:g"/></a> <a href="./info-856.html" target="_blank">Fm$cQ:g</a> </li> </div> <script> window.onload=function(){ new Marquee("scroll",0,2,770,270,50,3000,3000,132);}; </script> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="clear"></div> <div class="main_bgend"></div> <div class="main_end">Copyright(C) 2012 PNq\^Nn!jwQ gPlQS All Rights Reserved</div> </body> </html>